ولدان دهی بود جزو دهستان ماربین شهراصفهان.ولدان منطقه ایی بود کوچک وقشنگ وصحرایی دلکش ومنزّه ، پر ازدرختان گل وپرورش گاه گل رُز . این قسمت درشمال اصفهان. گوشه باریکی ازآن تا نزدیکی کارخانۀ روغن نباتی نازنین راه اصفهان ـ تهران می رسد. امروزه این قسمت نیزوارد محدوده شهرنشینی اصفهان گردیده است...و به تدریج ...